Нормативні документи

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВІ  ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ
Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР ), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН молодь спорту, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом.
Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади.
Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів).

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.
Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН молодь спортом разом з МОЗ.

ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ
Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН молодь спортом за погодженням з Мінфіном.
Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДУТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ  НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ
Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його завідувач. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада закладу. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту» ( 2628-14 ).

ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та його статуту. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів здійснюють МОН молодь спорт, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Державна інспекція навчальних закладів, міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління освітою, органи місцевого самоврядування.
Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН молодь спортом.